Benutzer:Dnet

aus Metalab, dem offenen Zentrum für meta-disziplinäre Magier und technisch-kreative Enthusiasten.
Wechseln zu: Navigation, Suche

dnet

  1. Member of H.A.C.K. (Hackerspace Budapest)
  2. IRC: dnet@IRCnet (mostly on #hspbp)
  3. E-mail: vsza weirdsymbol vsza dot hu
  4. Hackerspaces.org wiki: https://wiki.hackerspaces.org/User:Dnet
  5. Soup: http://dnet.soup.io
  6. GitHub: https://github.com/dnet
  7. Hacklog: https://techblog.vsza.hu